Stadgar för Brednet Ekonomisk förening

§1 Namn:

Föreningens firma är Brednet ekonomisk förening.

§2 Styrelsens säte:

Styrelsen och verksamheten har sitt säte i Kungälvs kommun

§3 Mål och uppgifter:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomisk intressen genom att erbjuda fastigheter en snabb internet uppkoppling, samt tillhandahålla förberedelser för framtida kommunikationstjänster.

Medlemmar deltar med eget arbete för att i samverkan bygga och driva ett kommunikationsnät inom Bollestad, Bredsten, Guddeby, Guddehjälm, Hölen och Stället med omnejd.

§4 Medlemskap:

Föreningen är öppen för lagfaren ägare till fastighet inom Brednet ekonomisk förenings geografiska område.

Styrelsen skall föra förteckning över föreningens medlemmar.

§5 Insats/Kostnad:

Varje medlem skall betala inträdesavgift 300 SEK per vid inträde i föreningen.

Varje medlem skall betala en kontantinsats på inst 15 000 SEK och högst 25 000 SEK per anslutning i samband med att avtal tecknas.

Ansluten medlem betalar kontant sin del av föreningens kostnad för installation av anläggning samt andra kostnader som hör därtill. Önskar medlem finansiera med banklån kan detta ske genom föreningens försorg. Medlem är individuellt ansvarig för sin andel av föreningens upptagna lån.

Särskilt avtal upprättas med varje medlem.

Styrelsen kan besluta om gottgörelse i form av återbetalning av del av kostnad som inte tagits i anspråk vis byggande av nätet. Återbetalning skall ske i proportion till erlagda kostnader

§ 6 Avgifter:

Avgifter till föreningen utgörs av kostnader för anläggning, drift, underhåll, reparation, administration och förnyande av utrustning. Avgiften fastställs från tid till annan av föreningsstämman min årsbelopp 100 SEK max årsbelopp 6000 SEK.

§ 7 Utträde ur Föreningen

Ansökan om utträde ur föreningen skall vara skriftlig och ställas till styrelsen. Gäller efter att avtal skrivits. Uppsägningstiden är sex månader och den eventuellt kvarvarande skulden till föreningen skall betalas av medlemmen vid uppsägningen.

§8 Uteslutning ur Föreningen:

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar eller motarbeter dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Ekonomiskt gäller samma förhållanden som i § 7

§ 9 Föreningsstämman:

Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år senast den sista maj. Vid föreningsstämman skall följande behandlas.

1.     Val av mötesordförande.

2.     Fastställande av röstlängd.

3.     Val av mötessekreterare samt val av två justeringsmän tillika rösträknare.

4.     Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.(senast tre veckor innan).

5.     Styrelsens årsredovisning.

6.     Revisorernas berättelse.

7.     Fastställande av resultat och balansräkning.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.     Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.

10. Budget.

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

12. Motioner till stämman.

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer.

14. Val av ledamöter till styrelsen enligt § 11.

15. Val av revisorer enligt § 13.

16. Val av valberedning enligt § 10.

17. Stämmans avslutande.

 Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigande medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för viss bestämd fråga.

Kallelsen till stämman skall ske senast tre veckor innan, via email (skriftligt vid behov) meddelande med dagordning till samtliga medlemmar. På samma sätt lämnas övrig information.

§ 10 Valberedning:

Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma utses minst tre ledamöter. Vid första föreningsstämman väljes minst 50% av ledamöterna på två år och högst 50% av ledamöterna på ett år. Där efter väljs ledamöter på två år.

§ 11 Styrelsen:

Styrelsen skall bestå av minst tre till högst sju ordinarie ledamöter samt minst två till högst fem suppleanter.

Vid första föreningsstämman väljes ordföranden och 50% av ledamöterna på två år och 50% av ledamöterna på ett år. Där efter väljs ordinarie ledamöter på två år. Suppleanter väljs på ett år.

Styrelsens ordförande väljes vid föreningsstämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsens arbete kan regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring, samt löpande skötsel. Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att inom och utom sig tillsätta arbetsgrupper och för längre eller kortare tid adjungera en eller flera personer till styrelsen. Samt till dem delegera visst ansvar eller vissa rättigheter.

§ 12 Firmatecknare:

Föreningens firma tecknas två i förening. Ordförande tillsammans med kassör eller annan ordinarie ledamot.

§ 13 Revisor:

Revisorerna består av en ordinarie och en suppleant. Ordinarie ledamot väljes på två år i taget. Suppleant väljs på ett år.

Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge revisionsberättelse minst fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Räkenskapsår/Årsredovisning:

Föreningens räkenskapsår är 1 januari &endash; 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Rösträtt:

Varje medlem äger en röst oavsett antalet insatser. Rösträtten utövas av medlemmen personligen eller av befullmäktigat ombud.

§ 16 Motioner:

Medlem som önskar att visst ärende eller motion skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma, skall sända sin motion till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen skall påminna medlemmarna om detta senast två månader före ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Stadgeändring:

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman.

Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigande i föreningen har enats om beslutet.

Beslut är även giltigt, om det har fattats på två av varandra följande stämmor. På den första stämman krävs enkel majoritet, dvs mer än 50% av de närvarande måste rösta för förslaget. På den andra stämman måste minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna rösta för förslaget.

§ 18 Upplösning av föreningen:

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar efter verksamheten avvecklas och återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 19 Överlåtelse:

Vid överlåtelse/ försäljning av fastighet gäller §7 om inte nye ägaren söker medlemskap och övertar avtalet med föreningen.

Inbetalda avgifter kvarstår hos föreningen till förmån för den nya ägaren av fastigheten.

§ 20 Vinst:

Uppkommer vinst i föreningens verksamhet skall denna efter lagstadgad avsättning till reservfonden fonderas i reparationsfonden eller fördelas mellan medlemmarna i proportion till nedlagda kostnader enligt beslut på föreningsstämman.

§ 21 Övrigt:

Övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomisk föreningar.