Protokoll årsmöte och senaste styrelsemöte inlagt
länk till protokoll
Ny styrelse
Ordförande
Lennart Höyer (lår)
Seketerare
Göran Kristensson (2 år)
Kassör
Liselotte Andersson (kvar I år)
Ledamot
Torbjörn Haraldsson (omvald 2 år)
Ledamot
Kent Mossberg (kvar I år)
Ledamot
Kenneth Edvadsson (kvar 1 år)

Val av revisor:
lnga-Lill Hermansson (omvald) . Om hon ej kan gav stäman styrelsen mandat att utse en revisor

Val av valberedning:
Kenneth Andersson (kvar I år)
Gunnar Eliasson (kvar I år)
Titti Herrity (l år)
|
Arkiv